Reglement VriendinnenWandeldag 2019

Art. 1 De Vriendinnenwandeltocht (VWT) wordt georganiseerd door de Stichting WandelSportCentrum Drenthe.
Art. 2 De VWT is een wandeltocht zonder wedstrijdelement,deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
Art. 3 Inschrijving geschiedt via vooraanmelding en via de aanmelding/betaling ter plekke op de dag van de VWT.
Art. 4 Het is niet toegestaan om zonder geldige startkaart deel te nemen aan de VWT. U dient deze startkaart zowel bij START als FINISH te laten scannen.
Art. 5 Het is tijdens de VWT niet toegestaan om:
a. naar anderen door gedrag of kleding aanstoot te geven.
b. uiting te geven in welke vorm dan ook van een politieke of religieuze gezindheid.
c. flyers of posters uit te delen of op te hangen  en te collecteren voor welk doel dan ook.
d. muziek via radio,recorder of welk ander apparaat te laten horen.
e. afval langs de route te deponeren.
f. het bos e.d. als openbaar toilet te gebruiken (bij rustlocaties zijn toiletten aanwezig).
g. in bossen en natuurgebieden te roken of afval/vuil achter te laten.

Art. 6 Leden van de KWBN, die gebruik maken van de kortingsregeling dienen zich te legitimeren met de Voordeelpas 2018.
Art. 7 Deelneemsters kunnen tot 17.00 finishen en dienen zich te laten uitscannen.
Art. 8 Deelneemsters dienen altijd de instructies van de vrijwilligers en verkeersregelaars op te volgen.
Art. 9 Wandelboekjes kunnen zowel bij de start als na de finish worden afgestempeld.
Art. 10 De Stichting WSCD aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of gedeeltelijke aansprakelijkheid voor ongevallen,ziekte,schade of diefstal tijdens de wandeltocht en/of de nevenactiviteiten. Men dient de eigen verzekering aan te spreken cq die van de veroorzaker.
Art. 11 De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving,zoals het reglement Verkeersregels en verkeertekens, blijven tijdens de tocht op het gehele parcours van kracht.
Art. 12 De Stichting WSCD behoudt zich het recht voor de route,start en/of finishtijden te wijzigen of de tocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de Stichting WSCD kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
Art. 13 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,beslist het bestuur van de Stichting WSCD.
Art. 14 Met de inschrijving voor de VWT verklaart de deelneemster zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.Enkele belangrijke punten uit het bovenstaande toegelicht

Het deelnemen en bezoeken van de VWD 2019 geschiedt geheel op eigen risico.
De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade, in welke vorm dan ook.
Maakt u gebruik van ons vervoer, dan hebben wij hiervoor wel een inzittenden verzekering.

Voor alle medewerkers die in opdracht van het WandelSportCentrum-Drenthe activiteiten uitvoeren in het teken van de VriendinnenWandelDag op 9 april 2019 bestaat er wel een verzekering.

Wilt u uw hond meenemen dan is dit toegestaan maar ook op eigen risico.

Deelnemers marktkramen:
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met deelname aan de VWD 2019.


© 2020 Vriendinnenwandeldag | Gepubliceerd met WebsiteBaker